Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ခ်စ္တီး (ကို) (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ေပါင္းေလာင္း(၂၄)လမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420023204

လိႈင္ (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၅/၇၇၁၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-400002416, 09-420760122

ေမာင္ေမာင္တင္ (ကို) (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ယ/၅၁၊ ေဘာဂသီရိကားဝင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49201929, 09-260130173

ေမာင္ဝင္းႏွင့္ညီအစ္ကို (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420744978, 09-693060920

ေမာင္ (ဦး)ႏွင့္ညီမ်ား (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊ စက္ကုန္းေက်းရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-261260154

ေမတၱာရွင္ (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250296647, 09-799207365

ျပည္ကမ႓ာ (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420728890

ရခိုင္ႀကီးႏွင့္ညီအစ္ကို (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-421770502, 09-768874396, 09-785559409

ထြန္းလင္း (ဦး)ႏွင့္ညီမ်ား (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၀၅/၃၀၆၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-23865

Alpha (ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၅၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းေဟာင္း၊ တံတားဦးေက်းရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-73152273