Add your listing here

Results 1 - 10 of 17

AMK (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ န-၉၊ ရဲစခန္းတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022133, 09-2215183, 09-798923910

ေအာင္ကမ႓ာ (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402650515, 09-2216487, 09-43721795

ေအာင္္ကမ႓ာ (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2216487, 09-403721795

ေကာင္းဟိန္း (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ စီ-၆၊ နတ္ႀကီးပင္မိန္းလမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ အမွတ္(၁၉)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401560776, 09-779593276

ေက်ာ္ေသာင္း(ဦး) (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၇/၃၁၅၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မေဈး၊ အေနာက္ဘက္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022177, 09-43187612

ျမကြ်န္းသာ (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

စံပယ္လမ္း၊ နတ္ႀကီးပင္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၁၉)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2215312

ၫြန္႔ (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ စီ-၆၊ နတ္ႀကီးပင္မိန္းလမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ အမွတ္(၁၉)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-774027142, 066-2030297, 09-2212534, 09-440211696

ညြန္႔ (ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္)

လမ္းသစ္လမ္း၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2212534, 09-2215332