Add your listing here

Results 1 - 10 of 31

၁၂၅ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ခေရပင္လမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-427750787

A Plus (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ပုလဲေရႊစင္လမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-789239144, 09-422200149

AAA (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790191121

ေအာင္ျမတ္သူ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၃၊ ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း၊ ေအးရိပ္မြန္လမ္း ေထာင့္၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761910, 09-459511800, 09-787761910

ေအာင္ပြင့္ၿဖိဳး (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၀၅၊ အ-ထ-က (၁)ေက်ာင္းလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49873004, 09-422219716, 09-49873502, 09-261084905

Daddy (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-777198222, 09-450337313

ဟိန္းထက္ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ဓနိရည္ခ်ိဳလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-401542143

ဟိန္းဇာ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၉၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း၊ ကန္ဖ်ားေဈး အနီး၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-73173182, 09-5120373

ၾကယ္တံခြန္ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အခန္း ၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလမ္း ေထာင့္၊ သဲကြင္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-260272664, 09-976599010

ေက်ာ္ၾကား (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ဗႏၶဳလလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-773300971, 09-422221021