Add your listing here

Results 1 - 10 of 47

Choice (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၉၃၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425292470, 09-791576122

De Zen (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၆၆၆၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ လိေမၼာ္ဇင္လမ္း ေထာင့္၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-975084848, 09-255880201

ဒို႔မိတ္ေဆြ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ေအ/၈၇၊ ၿမိဳင္သာယာလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255802912

ကမ႓ာေက်ာ္ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၀၄/ဘီ၊ ဗဟိုလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425335525

ေခတ္လႈိင္း (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

က်ိဳကၡမီလမ္း၊ ၾကာအင္းေက်းရြာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-250258766, 09-799585586

ၾကယ္နီလင္း (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၉၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-449008890, 09-799399407

ေက်ာ္စိုး (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အထက္လမ္းၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-787679985

ၾကည္ႏူးရိပ္ (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၆/ဘီ၊ ေတာင္ဝိုင္းလမ္း၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255942496

ေမာင္ေမာင္ (ကို) (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-261433582

မ်ိဳး (ကို) (ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-426046116