Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

မွတ္ (ဦး) (ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ အျခားစက္ဆီ)

အခန္း ၂၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း ေထာင့္၊ ၾကာကန္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49573759

ကံထြန္း (ကို) (ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ အျခားစက္ဆီ)

အခန္း ၁၁၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ အေဝးေျပးကားဝန္း၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79236, 057-79712

ၿဖိဳးေငြ (ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ အျခားစက္ဆီ)

အခန္း ၁၂၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425285142

စံထြန္း (ဦး) (ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ အျခားစက္ဆီ)

အမွတ္ ၆၄၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49820219, 09-425263988