Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ေအာင္ျမင့္မိုရ္ (ကားတံခါးလိုင္နာ ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၇၁၅/၁၇၁၇၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420177893

ဟိန္းထက္ (ကားတံခါးလိုင္နာ ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၉၅၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420267682, 09-954267682

ေရႊျပည္ဝင္း (ကားတံခါးလိုင္နာ ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၂၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ၊ နဝေဒးအိမ္ရာ အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421139639, 09-787805945

စိုးထိုက္ဝင္း (ကားတံခါးလိုင္နာ ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၊ မဟာေဘာဂလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-264900015, 09-400090609

ႏိုင္ဝင္း (ကားတံခါးလိုင္နာ ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄၅၂/ေအ၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-443170163

ထြန္းထြန္းႏွင့္ညီအစ္ကိုမ်ား (ကားတံခါးလိုင္နာ ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေရႊျမင္းပ်ံဂိတ္ အနီး၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-765422204, 09-786422338, 09-31306031