Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေအာင္ (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၃၉/၉၊ ေရႊေတာင္လမ္း၊ စကား၀ါလမ္း ေထာင့္၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425278783

ခ်ိဳတူး (ဦး) (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၁၄/ေအ၊ စကား၀ါလမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-31191173

ဟိန္း (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ အယ္(လ္)/၂၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-43005311, 09-794395311

ထိပ္တန္း (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၂၄၁၊ က်ိဳက္မေရာလမ္း၊ ကၽြဲၿခံကုန္း၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-779585444, 09-954585444

ထိပ္တန္း (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၂၀၄၊ အထက္လမ္းၾကီး၊ ကြင္းရပ္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321001

စိုးဝင္း (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၅၀၊ အထက္လမ္းၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49802111, 09-255803996

သရီးစတား (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၂၅/ေအ၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-253991289, 09-8700601, 09-976653128

တင္ဝင္း (ကို) (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၆၊ သထံုတံတားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425298141, 09-31191357