Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

Dr.Cool (ကားေလေအးေပးစက္)

အမွတ္ ၅၇၊ (၁၇)လမ္း၊ ၈၆လမ္း ႏွင့္ ၈၇လမ္း ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402599885, 09-964399885, 09-33799989, 09-790213020

Golden Crown (ကားေလေအးေပးစက္)

(၁၈)လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းၾကား၊ ေမဃဂီရိ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-975187820, 09-420721870, 09-987771461

ေကာင္းဟိန္း (ကားေလေအးေပးစက္)

(၁၆)လမ္း၊ ၈၁လမ္း ေထာင့္၊ ေမဃဂီရိ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444008953, 09-400009657, 09-444008952, 09-798600134

ေက်ာ္ (ကားေလေအးေပးစက္)

၈၀လမ္း၊ ၁၈လမ္း ႏွင့္ ၁၉လမ္း ၾကား၊ ေမဃဂီရိ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402774496, 09-444031492

ေငြလဝန္း (ကားေလေအးေပးစက္)

အမွတ္ အီး-၂၊ ၇၃လမ္း၊ အား/ကာတိုက္တန္း၊ ဥပုသ္ေတာ္၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43111422, 09-2056731, 09-444074366, 09-962056731

ေငြစည္ဟိန္း (ကားေလေအးေပးစက္)

(၁၈)လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းၾကား၊ ေမဃဂီရိ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401519247, 09-259468964, 09-796028033

Red Power (ကားေလေအးေပးစက္)

၈၂လမ္း၊ ၁၅လမ္း ႏွင့္ ၁၆လမ္း ၾကား၊ ျပည္လံုးခ်မ္းသာ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-975181820

ေ႐ႊျပည္စိုး (ကားေလေအးေပးစက္)

၁၇လမ္း၊ ၈၇လမ္း ႏွင့္ ၈၈လမ္း ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-97887330

Star Light (ကားေလေအးေပးစက္)

အမွတ္ အကြက္-၂၁၁၊ ၂၆လမ္း၊ ပဲြကုန္းလမ္းမတန္း၊ သီရိမာလာအေနာက္၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-91014141, 09-965014141, 09-441014141

ထူးျခား (ကားေလေအးေပးစက္)

အမွတ္ ၉၆၊ (၁၆)လမ္း၊ ၈၀လမ္းႏွင့္ ၈၁လမ္းၾကား၊ ျပည္လံုးခ်မ္းသာ၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43137441, 09-784137441, 09-973137441