Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

Coffee Love (ေကာ္ဖီဆိုင္)

အမွတ္ ၂၆/ေအ၊ ဗဟိုလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းလမ္း ေထာင့္၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-794562950

Infinity Cafe (ေကာ္ဖီဆိုင္)

အမွတ္ ၄၇၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-791775113, 09-425320517

Just (ေကာ္ဖီဆိုင္)

အမွတ္ ၃၆၆/ေအ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425311122, 09-971153271

ေက်ာ္ (ေကာ္ဖီဆိုင္)

ေတာင္ဝိုင္းလမ္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425358286

Mixue (ေကာ္ဖီဆိုင္)

အမွတ္ ၁၉၊ ေတာင္ဝိုင္းလမ္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-950727772

Sevan (ေကာ္ဖီဆိုင္)

ေတာင္ဝိုင္းလမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-785359080, 09-73050349