Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

မာလာ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ဘီ/၁၅၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5103595, 09-425312496

မိုးစႏၵာ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ေအ/၁၅၂၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255994429, 09-792178266

မိုးသီတာဦး (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၀၉/၃၂၇၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425296912, 09-962208728

ငယ္ (မ) (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ဘီ/၁၈၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5322088, 09-425051371

စႏၵာစိုး (မ) (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ေအ/၂၃၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49801070

ဆည္းဆာ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ေအ/၁၆/၁၇၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-792364122, 09-425279601

ေမႊး (မ) (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၂၈၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5322681, 09-425304111

ေမႊး (မ) (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၉၃/၃၀၁၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5322681, 09-49800620

ေရႊလြန္းပံ် (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ေအ/၁၆၄/၁၅၅၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49803070, 09-791338500