Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေမာင္ေမာင္ေထြး (ေထာပတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၇/၁၀၈၊ ေမာင္ငံေစ်း၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-252554951

SS Kyaw Win [S.S Trading Ltd.] (ေထာပတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၂၀/ဘီ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24644, 057-27446, 09-5322701

စနစ္သစ္ (ေထာပတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၁၁၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25232, 09-8702872

၂၂၂ (ေထာပတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25412, 09-425262600, 09-5409870

သီတာ (မ)ႏွင့္ေမာင္ႏွမမ်ား (ေထာပတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၁/၇၆/၁၄၄၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5322418, 09-8701480, 09-49804090, 09-252524545