Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

Achieve Management Academy (စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၈/အက္(ဖ္)၊ ၇ထပ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ (ဆ/က)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-443366008, 09-443366009

Brand You (စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၂၊ ေဝဇယႏၲာရိပ္သာ(၃)လမ္း၊ မိေက်ာင္းကန္(၁)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-788100046~48

Institute of Project Management [IPM] (စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၊ ဇမၺဴေမတၱာလမ္း၊ ဗိုလ္ကံၫြန္႔ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43071314