Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ေအာင္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ပ/၁၅၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49207046, 09-8628896

ျမေကာင္းကင္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

စစ္ေတာင္းလမ္း၊ ယုဇနလမ္း ေထာင့္၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-459149663, 09-43019670, 09-794880680, 09-459149664

ေက်ာ္ခိုင္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၂၃/၂၆/၂၇၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49286207, 09-420777780, 09-49340877

Phoenix's King (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အိုအက္(စ္)/၃၊ ရာဇသဂၤဟလမ္း၊ ဥတၱရသီရိအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417382

ေရႊနရီ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ပ/၁၁/၁၂၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-422111160

သိဂႌေအာင္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇၁၂၊ ေတာင္ႀကီးလမ္း၊ အ-ထ-က (၂၀) ေထာင့္၊ နဝေဒးရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797846288, 09-8622091

ဝင္းေမတၱာ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ရာဝတီ(၂၇)လမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-5342822, 09-967652622

ရႊင္လန္း (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အိုအက္(စ္)/၁၇၊ ရာဇသဂၤဟလမ္း၊ ဥတၱရသီရိအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417404