Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

777 (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၉၊ မင္းလမ္း၊ ဗိုလ္ရံုလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36137, 09-5368337

ၾကယ္စင္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ ဗိုလ္ရံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36132, 09-43084992

ျမင့္ျမတ္စိုးစံ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၃၊ တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423711701, 09-976521430, 053-36398

ေမတၱာမြန္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅/ေအ/ဘီ၊ မင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36052, 09-5363552, 09-5368551

စံေတာ္ဦး (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၃၊ အျပင္သာစည္လမ္း၊ သာစည္ရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5368350, 09-5368341, 053-36240, 09-765368341, 09-785368341

ရတနာမွဴး (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428003510, 09-423698234

အထာသစ္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၊ တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36355, 053-36706, 09-5368168, 09-765368168, 09-43007602

ေငြစိုးသာ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၇၊ ဗိုလ္ရံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36473, 09-5363303

ဉာဏ္စိန္္ (ဦး) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ မင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36634

ေရႊထိပ္တန္း (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၊ ဗိုလ္ရံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36213, 09-5368422