Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ေမ (ဒံေပါက္)

အမွတ္ ၁၆၇၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အမွတ္(၄) တံတား အနီး၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-788881520

မိခ်ိဳမိသားစု (ဒံေပါက္)

အမွတ္ ၁၂/၃၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္းလမ္း၊ မႏၲေလးရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25495, 09-454548166, 09-255775385

မိုး (ေမာင္) (ဒံေပါက္)

အခန္း ၅၃၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26188, 09-428703328

ေက်ာက္ (ဦး) (ဒံေပါက္)

အမွတ္ ၁၅/ေအ၊ သီတာလမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49802368, 057-2025486, 09-255966641

ေရႊပုဇြန္ (ဒံေပါက္)

အမွတ္ ၄၉၃၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-22255, 057-26192, 09-253636818, 09-43041064

ဆီြတီး (ဒံေပါက္)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၂၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25334, 09-8702871