Add your listing here

Results 11 - 20 of 48

ေကာင္းထက္ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၆၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428121600, 09-790161823

ခိုင္ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

ဗိုလ္မွဴးဖိုးကြမ္းလမ္း၊ (၅)လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5350145, 09-5350966

ခိုင္ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၅/၆/၇/၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5350145

KKK (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၇၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5332294

ကြမ္းပန္းခ်ီ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၁၊ ဘုရင့္ေနာင္ေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-777516000, 09-401090008

ေက်ာ္မင္း (ဦး) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

ကန္လမ္း၊ ဟုတ္ဝမ္ခန္းမ၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-23264, 09-5350264

ေက်ာ္မိုး (ဦး) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ေအ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ ကေမာၻဇဘဏ္ အနီး၊ (၁၉)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428111316

ၾကည္သိန္း (ကို) + ျမင့္ျမင့္ၾကည္ (မ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၈၇၊ (၁)လမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-24991, 054-25236, 09-5352335, 09-2199120

လင္း (မ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၂၊ ေဈးလမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-23699, 054-23701

လြင္ခ်ဳိဦး (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၆၉၊ နန္းေတာ္ေဟာင္းလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-773311013