Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

ဒါဂ်ား (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(အန္)-႐ံု၊ အခန္း ၁၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428013066

ခင္ဝင္း (ေဒၚ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(င)-႐ံု၊ အခန္း ၁ မွ ၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-75536, 09-777726844, 09-428178517, 09-261558993

KK (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၊ မင္းလမ္းမၾကီး၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ ဘိုးဘံုရပ္ကြက္၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428173142, 09-428182692, 09-789582648

ေက်ာ္ေက်ာ္ (ကို) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(အန္)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃/၁၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-75452

ေက်ာ္သန္းႏိုင္ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၂၀/၂၁၊ ရံု-(င)၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ဘိုးဘံုရပ္ကြက္၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428160171

ေမာင္ေမာင္ (ကို) + ျမင့္ျမင့္ (မ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၂၁၊ ရံု-(င)၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ဘိုးဘံုရပ္ကြက္၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-75046, 052-75045

သန္း (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၁၂၊ ရံု-(ခ)၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ဘိုးဘံုရပ္ကြက္၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-75048

တင္စိုး (ဦး) + ခင္ေအး (ေဒၚ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(ဆ)-႐ံု၊ အခန္း ၁/၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-75193

မာလာျမင့္ (မ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(ည)-႐ံု၊ အခန္း ၄၁/၄၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794408355

တင္ဝင္း (ေဒၚ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(ည)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅/၁၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33487521