Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

မင္းမင္းေထြး (ကို) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၆/၇၊ (၉)-႐ံု၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊ ကုန္စိမ္းတန္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49200928, 09-691919122

ေရႊကသစ္ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၉၀/၉၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-770127299, 09-780353395

ေရႊလင္းယုန္ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၂၁၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-33010396

ေတာင္ေပၚသား (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၁၁/၁၂၊ ႐ံု-(၂)၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊ ကုန္စိမ္းတန္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-791111932, 09-791111937