Add your listing here

Results 21 - 30 of 36

စုစႏၵာလြင္ (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ေအ/၁၅၄၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-31191777, 09-452492477

သင္းရတီ (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၂/ဘီ၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2025537, 09-425292341

သုမိတၱာ (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ေအေအ/၅၆၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5320209, 09-791491145

တ႐ုတ္မ (မ) (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၁၂၊ သာသနာ့ဗိမာန္လမ္း၊ မိုးလံုေလလံုအားကစား႐ံု၊ အား/ကာဆိုင္ခန္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5670545, 09-771885041, 09-774040403

ဝင္းမဟာ (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၃၊ ကို်က္ဖနဲဘုရားလမ္း၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26952, 057-22491, 09-49777595

ယု (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၁၆၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425289214

ဘိုမ (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၂၃/၃၂၄၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5322886, 057-21700, 057-25668, 09-5322041

လွသီတာ (ငယ္ငယ္) (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၃၊ တိုက္ အေဆာင္ ဘီ၊ သာသနာ့ဗိမာန္လမ္း၊ ေရႊစံပါယ္အိမ္ရာ၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321458, 057-2023165, 09-760394044, 09-788350944

ေကာင္း (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၁၁/၃၁၀/၃၂၇/၃၂၅/၃၂၆၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-21673, 09-5323350

ခေလးသားေလး (အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၁၊ ေမာင္ငံေစ်း၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49803832, 09-73790803, 09-425261506