Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ေမာင္ေမာင္ဝင္း (ကို) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၇၂/၁၇၃/၁၇၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-428117997, 09-799722272

မိဘေမတၱာ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

႐ံု-(ခ/၄)၊ အခန္း ၂၁၂၊ အာဟာရသုခေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-420138784, 09-796926488, 09-790821656

မူ (မ)ႏွင့္ခိုင္ (မ) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၈၆/၁၈၇/၁၈၈/၁၈၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-22624, 09-963801362

ျမရတနာ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၅/၄၂၊ ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ ေပါက္ကုန္းေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-24373, 067-21379, 09-43015579

ပတၱျမား (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂/၃၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကင္မြန္းတန္းေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-22355, 067-23023, 09-250804980

ျပည့္ၿဖိဳး (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၈၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-2301313, 09-2043819

ျပည့္ၿဖိဳး (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

႐ံု-(ခ/၂)၊ အခန္း ၆၁/၇၂၊ အာဟာရသုခေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-38356, 09-43046582

ေရႊသီးႏံွ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆/၂၅၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အ-ထ-က (၁) အေရွ႕၊ ကင္မြန္းတန္းေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-22473, 067-23158, 09-420716578

သန္းႏိုင္ (ဦး)+ျဖဴ(မ) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

႐ံု-(ခ/၄)၊ အခန္း ၂၁၄/၂၁၅၊ အာဟာရသုခေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-420777920, 09-49202592

သူရရာဇာ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၇၂/၇၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-797897257