Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

အာ႐ွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္ ( ျမင္းၿခံ ဘဏ္ခြဲ)

းခ်စ္လမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022180, 066-2022875, 09-2212057

www.agdbank.com

ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ (ျမင္းၿခံဘဏ္ခြဲ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022877, 09-444027433, 09-444027434, 09-444027435

mgn01mgr@ayabank.com

www.ayabank.com

သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္ (ျမင္းျခံဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၅/၄၁၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၆လမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022311, 066-2022607, 066-2022147

ကမ႓ာ႔ရတနာဘဏ္လီမိတက္ (ျမင္းျခံဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၂၇၊ ၄၄လမ္း၊ ရဲစခန္း အေနာက္ဘက္၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022144, 066-2022145, 066-2022146

myingyan.br@gtbmm.com

အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ (ျမင္းျခံဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၇/၁၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး ေျမာက္ဘက္၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022718, 066-2022719, 066-2022720

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္

အမွတ္ ၂၃၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ စြန္းလြန္းရပ္၊ အမွတ္(၁၉)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2021013, 066-2021066, 066-2021083

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္ (၁)

၈လမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022853, 066-2022854, 066-2022857, 09-2216701

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္ (၂)

ဘဘလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-426233001, 066-2022735, 066-2022736, 09-426233002, 066-2022737

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္ (ဘဏ္ခြဲငယ္-၁)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022502, 066-2021550

ျမန္မာ့ေ႐ွ႕ေဆာင္ဘဏ္လီမိတက္

အမွတ္ ၄၂၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2021606, 066-2022880