Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ (လက်ပွတ္တာဘဏ်ခွဲ)

အမွတ္ ၁၂၅၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-2080321, 042-2080453, 042-2080331

သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္ (လက္ပြတၱာဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၁၉၃၊ ကုန္သည္လမ္း(ကမ္းနားလမ္း)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-2080710, 042-2080713, 042-2080334, 042-2080458, 042-2080711~13

contact@cbbank.com.mm, cbbank@mptmail.net.mm

www.cbbankmyanmar.com,www.cbbank.com.mm

ကမ႓ာ႔ရတနာဘဏ္လီမိတက္ (လပၸတၱာဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၁၄၂၊ ကနၷားလမ္း(သဲလမ္း)(ဧရာသီရိလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80054, 042-80124, 042-80125, 09-8601283, 09-8602478, 09-456880224

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္ (လပြတၱာဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၁၁၈၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80003, 042-80062, 042-80064, 042-80057

www.kbzbank.com