Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ကမ႓ာ႔ရတနာဘဏ္လီမိတက္ (ပုဗၺသီရိေစ်းဘဏ္ခြဲ)

ပုဗၺသီရိေဈး၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-500143, 067-500144~5

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္ (ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ ၂)

အမွတ္ ၂၅၈/ေအ/ဘီ၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-25926, 067-25927~9

www.kbzbank.com

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္လီမိတက္ (ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ အိုအက္(စ္)/၉/၁၀/၊ ရာဇသဂၤဟလမ္းမ၊ ဥတၱရသီရိအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417322~7, 067-417328~30

info@mab.com.mm

www.mabbank.com