Add your listing here

Results 1 - 10 of 32

ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ (ဗိုလိချုပ်လမ်းဘဏ်ခွဲ)

အမွတ္ ၁/၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တန္းျမင့္ေက်ာင္းလမ္း ေထာင့္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22742~4, 09-791164734

www.ayabank.com

ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ (ဘားအံဘဏ္ခဲြ)

အမွတ္ ၁/၆၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

053-23471, 053-23472, 053-23473

ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ (ျမဝတီဘဏ္ခဲြ-၂)

အာရွလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-780764922

ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ (ျမဝတီဘဏ္ခဲြ)

အမွတ္ ၄၃၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-51120, 058-51121, 058-51122, 058-51123, 058-51124

www.ayabank.com

ဧရာဝတီေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္ (ျမဝတီဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၆၆၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-51454, 058-51455

www.abank.com.mm

သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္ (ျမ၀တီဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၈/၅၁၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အနီး၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-51307, 058-51308, 058-50495, 09-5015284

myawaddybr.ic@cbbank.com.mm

www.cbbankmyanmar.com.mm, www.cbbank.com.mm

သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္ (ဘုရားလမ္းဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၄၊ ဘုရားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-23359, 058-23357, 058-21463

cbbank@mptmail.net.mm, contact@cbbank.com.mm

www.cbbankmyanmar.com/www.cbbbank.com.mm

သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္ (ေရေက်ာ္လမ္းဆံုဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၁၁၇၆/ခ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22233, 058-23020, 058-23044, 058-23032

phaanyk@cbbank.com

ေဆာက္လုပ္ေရးအိမ္ရာႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ဘားအံဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၁၅၄၊ သစၥာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22570, 058-22571, 058-22572, 058-22288

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္ (ဘားအံဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၃/၆၂၀၊ မင္းတန္းလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-23391~95

www.fpbbank-myanmar.com