Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေမာင္မ်ိဳး (ကို) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ေရႊျပည္တန္လမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-251471429

ေငြဝင္း (ဦး) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၂၂၊ ေနာက္လယ္(၁)လမ္း၊ ေနာက္လယ္ေဈး အေရွ႕၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49871320, 09-422196018

ေတဇာ (ကို) + ေအးေအးခ်ိဳ (မ) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

တနသၤာရီလမ္း၊ ေရႊေပရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-783084126, 09-450185992

သန္း (ေဒၚ) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၂၉၊ ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250414135

သိန္းထြန္း (ဦး) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41598