Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ဓနၿဖိဳး (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ေတာင္တြင္းႀကီး-မေကြးလမ္း၊ ေ႐ႊၾကာအင္း(၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256082452

လွ(ေဒၚ) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ေတာင္တြင္းႀကီး-မေကြးလမ္း၊ ေ႐ႊၾကာအင္း(၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5333311, 09-259132302

ၾကည္စိုး(ဦး)+ေဒၚေဌးေဌး (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ၿမိဳ႕႐ိုးလမ္း၊ ေ႐ႊအိုး(၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-420381783, 09-259522889

ပစ္တိုင္းေထာင္ (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ၿမိဳ႕႐ိုးလမ္း၊ ေ႐ႊအိုး(၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49153838

ဆန္း(ဦး) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ဘူတာလမ္း၊ အုန္းေတာ(၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401682190, 09-256319027

စြယ္စုံ (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ေတာင္တြင္းႀကီး-ျပည္လမ္း၊ ေတာင္ျပင္(၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401547775, 09-401560543

သိန္းသန္းခိုင္(ေဒၚ) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ၿမိဳ႕႐ိုးလမ္း၊ ေ႐ႊၾကာအင္း(၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-96383518, 09-5333667

သန္းေအာင္(ဦး)+လွသိန္း(ေဒၚ)(ႏွီး) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

႐ုပ္႐ွင္႐ံုလမ္း၊ ေ႐ႊအိုး(၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256415057