Add your listing here

Results 11 - 15 of 15

သစၥာ (ပီနံအိတ္)

ေညာင္တပင္လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21714, 09-402757273

ေဇာ္ (ပီနံအိတ္)

အမွတ္ ၃၊၄၊ ႐ံု-၈၊ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ သီရိရတနာေဈး၊ အေနာက္ဘက္တိုက္တန္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896805689, 09-400465689, 09-789957027

ေ႐ႊဝါထြန္း (ပီနံအိတ္)

ကမ္းနားလမ္း၊ ပြဲစားတန္းလမ္း ႏွင့္ ေဈးလမ္း ၾကား၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21134, 09-896451040

သန္းတရာ (ပီနံအိတ္)

မာဃလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2133318, 09-47051935, 09-33404433

ဝင္း (ပီနံအိတ္)

သႏၲာၿမိဳင္လမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2130867, 071-23847, 071-22590