Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

အန္းကူ (ကို) + ခင္ဝင္း (မ) (ပီနံအိတ္)

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၇၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26166 Ext.1273, 09-49804558, 09-255739197

ခိုင္ခံ့ (ပီနံအိတ္)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃၇၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-978790344, 09-425352195

မိုးမခ (ပီနံအိတ္)

အမွတ္ ၃၃၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26329, 09-49803667, 09-425357624, 09-429803667, 09-255842329

ဖိုးနီ (ဦး) (ပီနံအိတ္)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၄၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8700160

ေရႊနဒီ (ပီနံအိတ္)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၆၉၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425294658, 09-773689406

သန္႔စင္ (ပီနံအိတ္)

အမွတ္ ၃၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24466, 09-5178683, 09-5084379

ဝင္းကမ႓ာ (ပီနံအိတ္)

အမွတ္ ဒီ/၇၊ ေရႊရတနာလမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25722 Ext.262/582, 09-49806600, 09-5321435

မိုးမခ (ပီနံအိတ္)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄၁၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26329, 09-49803667, 09-429803667