Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ၾကင္နန္းစံ (မ) (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

(ထီးတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၆၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-31407054

ထြန္းစိုး (ကို) (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အခန္း ၆၇/၆၈၊ (ခ)-႐ံု၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-978111510

ခိုင္ (မ) (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အခန္း ၃၃၊ ရံု-(ဂ)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255975187

ကြန္ေအး (ေဒၚ) (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အခန္း ၁၆/၂၁၊ ရံု-(င)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-31406553

မိုးရတနာ (မခ်ိဳ) (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အခန္း ၁၂/၃၃၊ ရံု-(ခ)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49336967, 09-445558863

ဝင္း (ေဒၚ) + ခ်ိဳသက္ (မ) (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

(က)-႐ံု၊ အခန္း ၁၇၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425336877, 09-425342910

ရီရီျမင့္ (မ) (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

(စ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂/၃၃၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255758753, 09-255944889