ေတာင္ထိပ္ပန္း

ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၆/၈၈၊ ဗိုလ္မွဴးဖိုးကြမ္းလမ္း၊ ယူႏိုက္တက္အမရာဘဏ္ေဘး၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5188980, 09-765188980, 054-23595

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကြမ္းယာပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရသည္။