ဦးေမာင္စိန္(သား)ေမာင္ေအာင္မင္း

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :ကန္လမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5197922, 09-5351977, 054-23888, 054-23028

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စတီး ပိုက္ဆိုဒ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ စတီးအလွဆင္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး
  • သံၾကြပ္ပန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး/ သံလံုး၊ သံျပား၊ G.I ပိုက္/ ဘိလပ္ေျမအေရာင္းဆိုင္

Share This Page