ဦးဘာဝတီ (ဘာဝတီကုမၸဏီလီမိတက္)

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၅၀၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-790500500, 054-23573, 054-25573

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page