Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအာင္သူဟိန္း (အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (စပီကာ၊ အသံခ်ဲ႕စက္ပစၥည္း))

အမွတ္ အယ္(လ္)/၁၃/ဂ်ီ၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေဈးၾကိဳအဝိုင္း အနီး၊ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-792356779, 057-24109

ဒရင္းေဝါ(လ္) (အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (စပီကာ၊ အသံခ်ဲ႕စက္ပစၥည္း))

အခန္း ဘီ/၁၆၃၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-33902299

Sun Co (အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (စပီကာ၊ အသံခ်ဲ႕စက္ပစၥည္း))

အမွတ္ ၄၅/ဘီ၊ အထက္လမ္းၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-976791649

စူပါစတား (အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (စပီကာ၊ အသံခ်ဲ႕စက္ပစၥည္း))

အမွတ္ ၁၇၊ သထံုတံတားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-23000, 057-21571, 09-43005049