Add your listing here

Results 1 - 10 of 17

ေအာင္သရဖူ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေဈးလမ္း၊ ႐ံုႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896450886, 071-22159, 09-976077558

ခိုင္မာ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

ၿမိဳင္သဇင္လမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-47054332

လဝန္းအိမ္ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

သုခဝတီလမ္း၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ စက္မွဳဇုန္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33100204, 09-259102500

ၿမိဳ႕မ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-22845

ၿမိဳ႕မပုဂံတိုက္ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅/၇၂၊ ေညာင္တပင္လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21931

ေ႐ႊပြင့္သစ္ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေအာင္ရိပ္သာလမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-28136, 09-256393600

ဆင္မင္း (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

သစၥာလမ္း၊ ဘုန္းစိုးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400415952, 09-792903815

သိန္းရတနာ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

တ႐ုတ္တန္းလမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2036523, 09-400401513

ေအာင္သစၥာ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၆/၁၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21779, 09-2132779, 09-962132779

ေအာင္ဇမၺဴ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

မံု႐ြာ-ေရဦးလမ္း၊ ကံႀကီး႐ြာ၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400407528, 09-33925493, 09-33096039