ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္ အစံုလင္ဆံုး စုစည္းရာ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းညႊန္

ျမန္မာျပည္မွာဆို ဘာပဲလိုလို ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ MMRD Publication မွ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလိပ္စာမ်ား ရွာေဖြရလြယ္ကူေစရန္ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ကို (အထက္ပိုင္း) ႏွင့္ (ေအာက္ပိုင္း) ဟူ၍ ႏွစ္အုပ္ခြဲေဝ ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ စုစုေပါင္းစာအုပ္ အေရအတြက္ ၄၂၉,၀၀၀ အုပ္ကိုလည္း ထုတ္ေဝခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျမပံုႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိျခင္း၊ တစ္ျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕တြင္ မရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ျခားၿမိဳ႕တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ မိမိ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္းတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းေဒသမ်ားသို႕ သြားလာရာတြင္ လိုအပ္ေသာစားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ တည္းခိုခန္း အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္တြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၄၇ ၿမိဳ႕ ပါ၀င္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိပ္စာေပါင္း ၂၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး စာအုပ္အျပင္ Website ႏွင့္ Mobile App တို႔ျဖင့္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လိပ္စာမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ Website တြင္သာမက Facebook Page တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးသတင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးသတင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕အလိုက္စီးပြားေရးသတင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑အလိုက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရး သတင္းအစံုအလင္မ်ား၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေၾကာင္းမ်ား၊ Industry တစ္ခုခ်င္းစီ၏ Review, Report မ်ားကိုပါ ေန႔စဥ္စုစည္း ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားရွိ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားကိုပါ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေဖာ္ျပထားေသာ Top 10 (Explore Myanmar) ဆိုတ့ဲ Web Page ကိုလည္း ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ Website တြင္ ပါရွိပါတယ္။