ေအာင္သုခ(စက္မႈလက္မႈ)

ဖိနပ္လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း

Address :အမွတ္ စီ/၄၂၊ ေက်ာက္ပုထိုးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5139523, 09-785139523, 09-965139523

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Share This Page