ေအာင္ေငြအိုး

ထုတ္ပိုးျဖည့္ဆည္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :အမွတ္ ၈၇၊ ေျမညီထပ္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေလးေဈးဘေလာက္၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-226316, 09-5164870, 09-73098198, 09-420032713

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • သံမုန္႔ဘူး
  • ေကာ္ဘူး႐ိုင္း
  • တစ္ခါသံုးခြက္
  • မိုက္ခ႐ိုထမင္းဘူး

Share This Page