ဧကရီမင္းထေရးဒင္းကုမၸဏီလီမိတက္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၄၃၇၊ အခန္း ၆/အီး၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၄၄)လမ္း ေထာင့္၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-393448, 01-246506

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဓာတ္ေျမၾသဇာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မိႈသတ္ေဆး
  • လယ္ယာသံုးပုိးသတ္ေဆးမ်ား

Share This Page