Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

လပ္ကီးဝင္း (၁) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၄၇၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-253749535, 09-250698309

လပ္ကီးဝင္း (၂) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ေသာ္က(၉)လမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797676281, 09-779620237, 067-417504

Royal Classics (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

Sinma Living Mall၊ ကားပါကင္၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-43311, 09-448779703, 09-5215603, 09-31059361

စည္းစိမ္ရွင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ေသာ္ကလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-782805379

တာမိုးေက်ာ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

Sinma Living Mall၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-91008010

ေတာင္ထိပ္ပန္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ေသာ္ကလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49293325, 09-790145300

Western Park Royal (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၇/၈၊ ေဇယ်ဌာနီလမ္း၊ အိုးရွင္းစူပါစင္တာ အနီး၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-433102, 067-433103~4

ရတနာၿဖိဳး (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၇၀၈၆၊ ေသာ္က(၄)လမ္း၊ မင္းဘူးလမ္း ေထာင့္၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420769590, 09-254565198, 09-43019749

Yangon Food House (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

Sinma Living Mall၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-254149050