Add your listing here

Results 1 - 10 of 145

ပန္းသီး (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၊၂၂၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-2025212, 09-47082592

အားဖုန္(ေဒၚ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400427788, 09-400005723

ေအာင္ေအာင္(ကို) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

သီရိေခမာေဈး၊ အတြင္းတန္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400549058

ေအာင္လင္းလက္ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ က်ဴ-၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400433790, 075-2025839

ေအာင္ပိုင္စိုး (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

ဃ-႐ံု၊ သီရိေခမာေဈး၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896468179, 075-2025826

ေအာင္သန္း(ကို)+မႏွင္း (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အာ-၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၃၊၁၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400427815, 09-400360187

ေအာင္သေျပ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

ေဂ်-႐ံု၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896468258, 075-2025130

အန္တီစန္း (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

သီရိေခမာေဈး၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400546230, 075-2025794

ေအးေအးသန္း(မ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ စီ-၄၊ သီရိေခမာေဈး၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400435931

ေအးေအးသန္း(မ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

တ-႐ံု၊ သီရိေခမာေဈး၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896468438