Add your listing here

Results 51 - 60 of 202

စည္ပင္သာယာ႐ံုး(မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ) (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

မိတၳီလာ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း၊ နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23412, 064-23010

စည္ပင္သာယာ႐ံုး(ၿမိဳ႕နယ္) (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21003, 071-21012

စည္ပင္သာယာ႐ုံး(ၿမိဳ႕နယ္) (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ ေဈးတန္းရပ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊဘို၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-21031

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

ေညာင္းတုန္းလမ္းမႀကီး၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420151648

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-526098, 09-977275132

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

ဒါးပိန္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-629037, 01-629586

လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

ေအာင္ေျမသာယာလမ္း၊ (က)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္းဘြဲ႔၊ကရင္ျပည္နယ္

058-45009, 09-49313695

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-620052, 01-620582

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21685, 058-21051

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (စည္ပင္သာယာ႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619047