Add your listing here

Results 1 - 10 of 20

ေအးလြင္ (ကို) (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၁၅)၊ အခန္း ၁၃၇/၁၃၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49440402

ဗဟို (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၂၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-24136, 054-23805, 09-794466550

ဒီဇင္ဘာ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ဘုရားလမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-24229, 09-5126191, 09-790146684, 09-265126191

အိမ္ျဖဴေတာ္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၂၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43019713, 09-428113633, 09-790161922

ကမ႓ာစံခ်ိန္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

နဂါးရံုဘုရားလမ္း၊ တ႐ုတ္ေက်ာင္းဝင္း အနီး၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43111893

ေကတု (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၂၆)၊ အခန္း ၅၉/၆၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-974443620

ေကတု (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ ဗလီဆိုင္ခန္း၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-974443620, 09-5401695

ႏိုင္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၂၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49430033, 09-5059784, 09-428131799, 054-23737

စံျပ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆/၁၀၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5351422, 09-794197308

စံေတာ္ခ်ိန္ (၂) (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၃၊ အခန္း ၃၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-974442792, 09-962713325