ကြ်န္ေတာ္တို႔လမ္းညႊန္စာအုပ္မွာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းမယ္ဆိုလွ်င္

ေဖာက္သည္အသစ္ေတြကို ထပ္မံေတြ႕ဆံုႏိုင္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းကို ထပ္မံျမွင့္တင္ႏိုင္မည္။ မိမိစီးပြားေရးကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။

လူႀကီးမင္းတို႕အေနႏွင့္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ စာအုပ္ေပါင္း(၃၅,၀၀၀)တြင္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုေၾကာ္ျငာၿပီးသား ျဖစ္ပါမည္။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေၾကာ္ျငာသည္လည္း လမ္းညႊန္စာအုပ္မွာသာမက Website ႏွင့္ Mobile App တြင္ပါ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႕အေနႏွင့္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းမည္ဆိုပါက အေရာင္းဌာနကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
Read More

ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ Form ကိုျဖည့္စြက္ေပးပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိမိဝယ္ယူလိုေသာအရာတစ္ခုခုကို ရွာေဖြလိုပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ရွာေဖြၾကပါသည္။

မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးၿပီးပံုစံကိုျဖည့္စြက္ေပးပါ။
Read More