ျမန္မာျပည္မွာဆိုဘာပဲလိုလို ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ MMRD publication မွျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလိပ္စာမ်ားရွာေဖြရလြယ္ကူေစရန္ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ကို (အထက္ပိုင္း) ႏွင့္ (ေအာက္ပိုင္း) ဟူ၍ႏွစ္အုပ္ခြဲထုတ္ေပးထားပါတယ္။

တစ္ျခားၿမိဳ႕မွထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုအလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕တြင္မရိွေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတစ္ျခားၿမိဳ႕တြင္ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ မိမိ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုတစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္းတို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းေဒသမ်ားသို႕ သြားလာရာတြင္ လိုအပ္ေသာစားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းအစရွိသည္တို႕ကိုလည္းရွာေဖြႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္တြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ကာစီးပြားေရးလိပ္စာေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထည့္သြင္းထားၿပီးစာအုပ္အျပင္ Website ႏွင့္ Mobile App တို႕ျဖင့္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိလိပ္စာမ်ားကိုရွာေဖြႏိုင္ပါၿပီ။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ Website တြင္လည္းေဒသတစ္ခုခ်င္းစီရွိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာမ်ား အေၾကာင္းကိုေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။